Privacyverklaring van onze dienstverlening

In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader onze dienstverlening en op welke wijze wij deze persoonsgegevens gebruiken.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op persoonsgegevens die wij in het kader van onze dienstverlening verwerken en niet op gegevens die wij verwerken in het kader van andere verwerkingen. Voor deze verwerkingen verwijzen wij naar de daarop betrekking hebbende privacyverklaringen.

1. Definities

 1. Privacybeleid: dit privacybeleid;
 2. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
 3. OZ Planten B.V.: OZ Planten B.V., statutair gevestigd te Aalsmeer, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Aalsmeer onder nummer 34102676
 4. Website: de website www.ozplanten.nl

2. Algemeen

 1. Dit Privacybeleid beschrijft hoe door OZ Planten B.V. de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt worden.
 2. De persoonsgegevens die door OZ Planten B.V. worden verwerkt zijn:
  • Voor- en achternaam
  • (E-mail)adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door ons een email te sturen of telefonisch contact op te nemen.
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 3. Internetbrowser en apparaat type

Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor diverse doeleinden.

3. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 1. OZ Planten B.V. verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan OZ Planten B.V. heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van OZ Planten B.V., of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van OZ Planten B.V. of in verband met een sollicitatie digitaal een curriculum vitae heeft verstrekt.
 2. Deze persoonsgegevens worden door OZ Planten B.V. uitsluitend gebruikt voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan OZ Planten B.V. heeft verstrekt:
  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • OZ Planten B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 3. Als de Gebruiker OZ Planten B.V. om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt OZ Planten B.V. de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
 4. Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor een nieuwsbrief, dan zal OZ Planten B.V. de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.
 5. OZ Planten B.V. kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van OZ Planten B.V. die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met Frank Gordijn via privacy@ozplanten.nl.
 1. Wanneer u in verband met een sollicitatie digitaal een curriculum vitae heeft verstrekt, worden de door u ingevulde gegevens en uw curriculum vitae gebruikt om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarop u solliciteert.

Tevens zullen uw gegevens mogelijk worden gebruikt om een social media screening te doen.

Indien u wordt aangenomen, worden uw gegevens opgenomen in het personeelsdossier. Indien U wordt afgewezen worden uw gegevens na drie maanden verwijderd uit ons systeem. Het kan zijn dat wij u niet geschikt achten voor de functie, maar wel mogelijkheden zien om U op een later tijdstip aan te nemen bij ons bedrijf of een van onze groepsbedrijven. In dat geval zullen wij u om toestemming vragen om uw curriculum vitae gedurende twee jaar op te nemen in een curriculum vitae database van groepsbedrijven, waarna wij u zullen benaderen als zich een passende vacature voordoet. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Indien u bezwaren heeft tegen bovenstaande kunt u met ons contact opnemen, via privacy@ozplanten.nl

4. Doorgifte aan derden

OZ Planten B.V. zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

 1. er door OZ Planten B.V. een opdracht is verstrekt aan een derde voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de gegevens, die op onze Website of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn dat uw gegevens aan een derde te verstrekken, zodat OZ Planten B.V. de Gebruiker een dienst kunnen leveren; of
 2. OZ Planten B.V. op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Cookies

OZ Planten B.V. maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. Cookies kunnen geen schade toebrengen aan een computer, en ook geen informatie lezen op de harde schijf van een computer.

6. Andere websites

De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van de Website. Dit betekent niet automatisch dat OZ Planten B.V. verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. OZ Planten B.V. is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

7. Beveiliging

OZ Planten B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

8. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

 1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker een brief of e-mail sturen naar privacy@ozplanten.nl.

9. Wijzigingen in het Privacybeleid

OZ Planten B.V. behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. OZ Planten B.V. adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 19-06-2018.

10. Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze Website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.